วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Mascot

 MASCOT

    โครงการออกแบบ Mascot เพื่อรณรงค์การดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยจากตู้บริการน้ำดื่มภายในมหาวิทยาลัย

เริ่มต้นด้วยการออกแบบแนวความคิดโดยการดรออิ้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เพื่อใช้ทำงานในขั้นตอนต่อไป โดยแบบต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้สามารถต่อเติมส่วนอืนได้

                       แบบแนวความคิด


ขั้นตอนต่อไปคือถ่ายรูปหรือสแกนเพื่อจะได้เป็นไฟล์ ซึ่งจะได้ไปทำการดราฟตัว Mascotขึ้นมาทั้งสามแบบที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อได้ทั้งสามตัวแล้วก็สามารถดัดแปลงส่วนต่างๆ ของตัว  Mascotขึ้มมาได้แบบที่ได้ดราฟเรืยบร้อยแล้วจะมีทั้งหมดจำนวนห้า โดยใช้โปรแกรม  illustrator ในการดราฟ
แนวคิดการออกแบบ เจ้าฮีโร่ผู้พิทักษ์น้ำ

ในการออกแบบ ตัว Mascot เจ้าฮีโร่ผู้พิทักษ์น้ำ มีแนวคิดคือต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคมได้มีการรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
โดยการนำตัว Mascot เจ้าฮีโร่ผู้พิทักษ์น้ำ มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทน การรณรงค์โดยใช้กลุ่มที่มีอิทธิพลในการใช้สื่อเชิญชวนด้วยคำพูด
เพราะในสังคมเรานั้นมีหลากหลายอาชีพหลากหลายเทศกาลที่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก เราจึงมีแนวคิดในการออกแบบตัว Mascot
ที่มีสัญลักษณ์โดดเด่นจดจำได้ง่ายแก่ผู้พบเห็น ซึ่งตัว Mascot จะประกอบไปด้วยสีฟ้า ที่ทำให้ผู้พบเห็นนึกถึงน้ำ ประกอบไปด้วยชุดคลุมที่
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตัว Mascot ที่เป็นเหมือนตัวฮีโร่ ที่แสดงถึงความเป็นมิตร พร้อมจะช่วยเหลือทุกคน โดยเป็นงาน์ Offset 4 Colour
ตัว Mascot ไที่ได้ออกแบบนั้มมีจำนวนที่แสดงท่าทั้งหมด 5 อริยาบท ซึ่งมี ท่าชูป้ายคำขวัญ ท่าเชิญชวน ท่าตรงด้านหน้า ด้านหลัง
และด้านข้าง
ท่าชูป้ายคำขวัญ มือซ้ายของตัว Mascot ได้ชูป้ายขอความที่มีขนาดเล็กหน้ารักและมือด้านขวาของตัว Mascot ได้ชี้ไปยังป้ายที่อยู่
ด้านขวามือของตัว Mascot ซึ่งให้ผู้พบเห็นได้อ่านและจดจำข้อความที่อยู่บนป้าย ส่วนป้ายสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้ตามที่ต้องการ และ
ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือหน้าตาของ Mascot ที่ี่แสดงถึงความเป็นมิตรและร่าเริงอยู่ตลอดเวลา
ท่าเชิญชวน มือขาวของตัว Mascot ได้ถือแก้วน้ำส่วนมือซ้ายของตัว Mascot ได้ทำมือเป็นสัญลักษณ์ กดไลค์ ได้บอกถึงการแสดงออก
ในการใช้น้ำอย่างพอเพียงโดยใช้แก้วน้ำส่วนตัวซึ่งจะได้ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกให้น้อยลงในสโลแกนที่ว่ารณรงค์บริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย
เพื่อลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติก
ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ได้แสดงส่วนต่างๆ ของตัว Mascot คือส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายส่วนต่างของ Mascot
และหน้าตาที่เป็นเหมือนตัวฮีโร่ ที่ได้แสดงถึงความเป็นมิตรของตัว Mascot
โดยส่วนตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในเป็นส่วนประกอบการออกแบบตัว Mascot คือ ตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมและ
ตราอักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมซึ่งมีภาพดังต่อไปนี้
ตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
ที่มา : http://www.chandra.ac.th/th/logo.php

 ตราอักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
ที่มา : http://www.chandra.ac.th/th/logo.php

นอกจากจะได้ใช้ตราสัญลักณษ์ทั้งสองแล้วและยังได้มีการใช้ Font ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมเป็นส่วนหนึ่งงของการออกแบบชื่อของ Font คือ Font CRU-LanChand ซึ่งเป็น Font ที่ใช้พิมพ์นี้เองที่มาของ Font คือ http://www.chandra.ac.th/th/logo.php ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้พร้อมกับตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

วัตถุประสงค์
-เพื่อมุ่งให้บุคคลที่พบเห็นตัว Mascot จดจำได้ง่ายและสามารถนำความรู้สึกที่แสดงอยู่ในตัว Mascot ไปใช้ได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น