วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

LOGO เครือข่าย


LOGO เครือข่าย
โครงการประกวดตราสัญลักษณ์ของเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 9 สถาบัน


แบบLogo ที่ 1


 ออกแบบ Logo ชิ้นที่ 1
ที่มา :นนทวัฒน์ บุตรนัย

 แบบที่ 2 ได้แนวคิดมาจากการแตกขยายของความรู้จึงได้ออกแบบให้มีความใกล้เคียงกับโครงสร้างของรังผึ้ง และสีที่ใช้ในการออกแบบมีจำนวน 4 สี คือสีม่วง สีชมพู สีเขียว และสีส้ม ได้ใช่ในการออกแบบ Font ที่ใช้ในการออกแบบประกอบกับโลโก้คือ Font  CRU Chandrakasem 
แบบLogo ที่ 2

 ออกแบบ Logo ชิ้นที่ 2
ที่มา :นนทวัฒน์ บุตรนัย

แบบที่ 2 ได้แนวคิดมาจากการเห็นคุณค่าของการศึกษาจึงได้กำหนดให้ใช้สีทองในการออกแบบสีเดียวซึ่งเปรียบกับค่าของทองคำที่มีมูลค่ามากมาย ส่วนตัววงรี ที่ใช้เป็นวงรีนั้นบงบอกถึงการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด และไม่มีทางตัน Font ที่ใช้ในการออกแบบประกอบกับโลโก้คือ Font  CRU Chandrakasem 

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Mascot

 MASCOT

    โครงการออกแบบ Mascot เพื่อรณรงค์การดื่มน้ำสะอาดปลอดภัยจากตู้บริการน้ำดื่มภายในมหาวิทยาลัย

เริ่มต้นด้วยการออกแบบแนวความคิดโดยการดรออิ้งด้านหน้า ด้านข้าง และด้านหลัง เพื่อใช้ทำงานในขั้นตอนต่อไป โดยแบบต่างๆ ที่ได้ออกแบบไว้สามารถต่อเติมส่วนอืนได้

                       แบบแนวความคิด


ขั้นตอนต่อไปคือถ่ายรูปหรือสแกนเพื่อจะได้เป็นไฟล์ ซึ่งจะได้ไปทำการดราฟตัว Mascotขึ้นมาทั้งสามแบบที่ได้ออกแบบไว้ เมื่อได้ทั้งสามตัวแล้วก็สามารถดัดแปลงส่วนต่างๆ ของตัว  Mascotขึ้มมาได้แบบที่ได้ดราฟเรืยบร้อยแล้วจะมีทั้งหมดจำนวนห้า โดยใช้โปรแกรม  illustrator ในการดราฟ
แนวคิดการออกแบบ เจ้าฮีโร่ผู้พิทักษ์น้ำ

ในการออกแบบ ตัว Mascot เจ้าฮีโร่ผู้พิทักษ์น้ำ มีแนวคิดคือต้องการกระตุ้นจิตสำนึกของคนในสังคมได้มีการรู้จักใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
โดยการนำตัว Mascot เจ้าฮีโร่ผู้พิทักษ์น้ำ มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทน การรณรงค์โดยใช้กลุ่มที่มีอิทธิพลในการใช้สื่อเชิญชวนด้วยคำพูด
เพราะในสังคมเรานั้นมีหลากหลายอาชีพหลากหลายเทศกาลที่จำเป็นต้องใช้น้ำในปริมาณมาก เราจึงมีแนวคิดในการออกแบบตัว Mascot
ที่มีสัญลักษณ์โดดเด่นจดจำได้ง่ายแก่ผู้พบเห็น ซึ่งตัว Mascot จะประกอบไปด้วยสีฟ้า ที่ทำให้ผู้พบเห็นนึกถึงน้ำ ประกอบไปด้วยชุดคลุมที่
แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของตัว Mascot ที่เป็นเหมือนตัวฮีโร่ ที่แสดงถึงความเป็นมิตร พร้อมจะช่วยเหลือทุกคน โดยเป็นงาน์ Offset 4 Colour
ตัว Mascot ไที่ได้ออกแบบนั้มมีจำนวนที่แสดงท่าทั้งหมด 5 อริยาบท ซึ่งมี ท่าชูป้ายคำขวัญ ท่าเชิญชวน ท่าตรงด้านหน้า ด้านหลัง
และด้านข้าง
ท่าชูป้ายคำขวัญ มือซ้ายของตัว Mascot ได้ชูป้ายขอความที่มีขนาดเล็กหน้ารักและมือด้านขวาของตัว Mascot ได้ชี้ไปยังป้ายที่อยู่
ด้านขวามือของตัว Mascot ซึ่งให้ผู้พบเห็นได้อ่านและจดจำข้อความที่อยู่บนป้าย ส่วนป้ายสามารถปรับเปลี่ยนข้อความได้ตามที่ต้องการ และ
ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้คือหน้าตาของ Mascot ที่ี่แสดงถึงความเป็นมิตรและร่าเริงอยู่ตลอดเวลา
ท่าเชิญชวน มือขาวของตัว Mascot ได้ถือแก้วน้ำส่วนมือซ้ายของตัว Mascot ได้ทำมือเป็นสัญลักษณ์ กดไลค์ ได้บอกถึงการแสดงออก
ในการใช้น้ำอย่างพอเพียงโดยใช้แก้วน้ำส่วนตัวซึ่งจะได้ลดการใช้ขวดน้ำพลาสติกให้น้อยลงในสโลแกนที่ว่ารณรงค์บริการน้ำดื่มสะอาดปลอดภัย
เพื่อลดปริมาณการใช้ขวดพลาสติก
ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง ได้แสดงส่วนต่างๆ ของตัว Mascot คือส่วนประกอบของเครื่องแต่งกายส่วนต่างของ Mascot
และหน้าตาที่เป็นเหมือนตัวฮีโร่ ที่ได้แสดงถึงความเป็นมิตรของตัว Mascot
โดยส่วนตราสัญลักษณ์ที่ใช้ในเป็นส่วนประกอบการออกแบบตัว Mascot คือ ตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมและ
ตราอักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมซึ่งมีภาพดังต่อไปนี้
ตราของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
ที่มา : http://www.chandra.ac.th/th/logo.php

 ตราอักษรย่อของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
ที่มา : http://www.chandra.ac.th/th/logo.php

นอกจากจะได้ใช้ตราสัญลักณษ์ทั้งสองแล้วและยังได้มีการใช้ Font ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษมเป็นส่วนหนึ่งงของการออกแบบชื่อของ Font คือ Font CRU-LanChand ซึ่งเป็น Font ที่ใช้พิมพ์นี้เองที่มาของ Font คือ http://www.chandra.ac.th/th/logo.php ที่สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้พร้อมกับตราสัญลักษณ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม

วัตถุประสงค์
-เพื่อมุ่งให้บุคคลที่พบเห็นตัว Mascot จดจำได้ง่ายและสามารถนำความรู้สึกที่แสดงอยู่ในตัว Mascot ไปใช้ได้

วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Gift on the moon

Gift on the moon 2013 
เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ิชาชีพทางศิิลปกรรมประจำปี 2555 งาน Gift on the moon 2013 Retro Epiosode ของสาขาวิชาศิลปกรรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรกษม กทม ณ บริเวณหน้าอาคาร 28 หน้าหอส้มตำในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์และผลงานที่เกิดจากการบูรณาการการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แต่ละชั้นปี ศาสตร์สาระของหลักสูตรวิชาศิลปกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมสัปดาห์มนุษยวิชาการประจำปี การศึกษา 2555 ระยะเวลาจังาน 3วัน ไปกระทั้ง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 25556


ภาพที่ 1 บรรยากาศงานGift on the moon

ภาพที่ 2 บรรยากาศงาน Gift on the moon

ภาพที่ 3 บรรยากาศงานGift on the moon

ภาพที่ 4 บรรยากาศงานGift on the moon
ขั้นตอนการดำเนินการ Gift on the moon
Gift on the moon ครั้งผมได้มีการผลิตสินค้าเข้าร่วมกิจกรรม Gift on the moon 2013 ซึ้งได้ผลิต เข็มกลัดจำนวน 5 ลายจะมีขนาด 44 x 44 mm มีลายทั้ง 5 ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 5 แบบสินค้า
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย

ซึ้งทั้ง 5 ลายนี้ได้ใช้ Font ที่ได้สร้างขึ้นมาใหม่และได้ใช้ Font นี้เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบลวดลาย Font ที่ใช้ในการออกแบบมีทั้งหมดด้วยกัน 3 Font คือ 1.CRU-Nonthawat 2.CRU-Chandrakasem และ 3.CRU-LanChand ซึ้งทั้ง 3 Font ได้จัดวางและออกแบบให้เข้ากับ งาน Gift on the moon 2013 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม การออกแบบเข็มกลัดนี้ได้ใช้โปรแกรมในการออกแบบคือโปรแกรม adobe illustrator cs5


ภาพที่ 6 โลโก้ adobe illustrator cs5
ที่มา : http://www.indesignthai.com/?p=390

ได้ใช้โปรแกรม adobe illustrator cs5ในการออกแบบทั้งหมด 5 แบบ
ภาพที่ 7 แบบขนาดสินค้า
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย

และโปรแกรมที่ใช้ในการคีโค้ดนี้ได้ใช้โปรแกรม QRCode ซึ่งสามารถหาโหลดได้ทั้งไปเมื่อคีข้อมูลเข้าไปแล้วจะได้โค้ดที่เราต้องการเช่นคาว่า Gift on the moon 2013 ก็จะได้ตัวอย่างดังภาพด้านล่าง

ภาพที่ 8 โค้ด Gift on the moon 2013
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย


และได้ออกแบบและจัดวางใหม่ให้เป็นแถบที่สามารถใช้กับสินค้าได้ซึ้งได้ออกแบบเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีขนาก 45 x 20 mm ซึ่งได้มีข้อความขางในว่า Gift on the moon 2013 CRU ได้บ่งบอกถึงความเป็นจัททรามากขึ้นแบบที่ได้ออกแบบไวมีภาพดังต่อไปนี้
ภาพที่ 9 โค้ด Gift on the moon 2013
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย
จากนั้นได้มีการออกแบบแถบด้านบนของสินค้ามาขนาด 50 x 10 mm ซึ่งใช่ติดด้านบนของสินค้าที่ได้เว้นพื่นที่ไว้สำหรับส่วนแถบนี้ซึ่งบทความที่ใช้ในการออกแบบคือ  on the noon ซึ่งเป็นชื่อแบรนสินค้าของเรา ภาพตัวอย่างแภบที่ใช้ติดด้านบนของสินค้า 
ภาพที่ 10 แถบสินค้า
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย

ส่วนบรรจุภัณฑ์ที่ได้ออแบบให้เข้ากับสินค้าทั้ง 5 แบบ ได้ใช้ลายเดิมจากที่ออกแบบเข็มกลัดมาเป็นกล่องซึ่งได้เจอะตรงกลางกล่องและติดแผ่นพราสติกใสเพื่อใช่ในการมองเห็นสินค้าด้านในขนาของกล่องมีขนาดรวม 124 x 78 mm ตัวอย่างดังภาพ
ภาพที่ 11 แบบกล่องบรรจุภัณฑ์
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย

และรูที่ได้เจอะและได้ติดพลาสติกใสมีขนาด 40 x 40 mm โดยใช้กาวเป็นส่วนยึดเพื่อสร้างความแข็งแรงของบรรจุภัณฑ์ แบบที่ได้ออกแบบมีจำนวนภาพดังต่อไปนี้

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์
ภาพที่ 12 แบบลายกล่องบรรจุภัณฑ์
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย


เมื่อทุกอย่างได้ออกแบบและได้ส่งผลิตเรียบร้อยแล้วทำการประกอบสินค้าและบรรจุภัณฑ์เข้าเป็นชิ้นเดียวกันก็จะได้ผลิตภาพที่ส่วยงามมากขึ้นแลได้นำไปเข้าร่วมจำหน่ายในงาน Gift on the moon 2013 ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ภาพกิจกรรม Gift on the moon 2013 และการวางขาย
ภาพที่ 13 บรรยากาศงาน Gift on the moon

ภาพที่ 14 บรรยากาศงาน Gift on the moon

ส่วนประกอบในการขายมีฟิวเจอร์บอร์ด ขนาด A3 จำนวน 1 ชิ้น

ภาพที่ 15 ฟิวเจอร์บอร์ด ประกอบการขาย
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัยนอกจากนี้ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในการขายที่ขาดไม่ได้คือป้ายไวนิล ที่มีขนาดสวยงามและเข้ากับร้านที่มีขนาดเล็กได้ดีป้ายป้ายไวนิลทั้งหมดมีจำนวน 2 ชิ้นมีขนาด 100 x 100 CM และขนาด 120 x 80 CM ซึ้งทั้ง 2 ป้ายนี้ได้ออกแบบให้เข้ากับตรีม


ภาพที่ 16 แบบป้ายไวนิล
ที่มา : นายนนทวัฒน์ บุตรนัย

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Font CRU-Nonthawat


รายงานการสร้าง Font
High-Logic FontCreator 

ภาพที่ 1 โลโก้ High-Logic
(ที่มา : httpblog.fastncheap.comwp-contentuploads201112high-logic-logo-1024x211.png)

โปรแกรม adobe illustrator cs5


ภาพที่ 2 โลโก้ โปรแกรม adobe illustrator cs5
(ที่มา : http://www.indesignthai.com/?p=390)

การจัดทำ Project Font ชุดนี้ โดยใช้ โปรแกรม FontCreator นี้
ได้มีขั้นตอนการจัดทำดังต่อไปนี้
1.การเขียน Font ลายมือโดยใช้ ตารางTemplate
2.วิธีนำ Font ลายมือเข้าเครื่องเพื่อทำเป็นไฟล์
3.วิธีทำ Font หนาและเอียง
4.การติดตั้ง Font ลายมือ เพื่อใช้งาน
โดยขั้นตอนที่ได้กล่าวมานี้สามารถสร้าง Font ลายมือไปใช้เองได้ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานต่างๆผ่าน font ที่สร้างหรือเขียนขึ้นเองได้ โดยนำไปใช้ในเทศการต่างๆได้เป็นอย่างดี ขั้นตอนการออกแบบนี้บอกถึงรายระเอียดตั้งแต่การเขียน Font จนถึงการติดตั้ง Font และใช้งานใด้จริง

1.การเขียน Font โดยใช้ ตาราง Template
การเขียน Font โดยใช้ ตาราง Template นั้น ต้องมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้
   1.1 ตาราง Templateการสร้างหรือการหาตารางTemplate นั้น หาดาวน์โหลดได้ในอินเตอร์เน็ตหรือสร้างขึ้นมาเองตัวอย่างดังภาพ

                             ตาราง Template ภาษาอังกฤษ       ตาราง Template ภาษาไทย

ภาพที่ 3 ตารางการเขียน
(ที่มา : ผศ.ประชิด ทิณบุตร)

ซึ่ง ตาราง Template ที่ได้นำมาเป็นตัวอย่างนั้นจะมีอยู่ 2 แบบคือ แบบเขียนภาษาอังกฤษ และ แบบเขียนที่เป็น โดยทั้ง 2 แบบ จะมีช่อง สี่เหลี่ยมเหมือนกันทั้ง 2 แบบ ซึ่งแต่ละช่องสีเหลี่ยมนั้น จะมีเส้นบอกขนาดของตัวอักษรที่เราจะต้องเขียน สังเกตุตรงช่องสีเหลียมจะเห็นได้ว่าจะมีเส้นบอกขนาดของตัวอักษรทั้งซ้ายและขาว ทุกๆช่องจะมีเหมือนกันทั้งหมดทุกช่องและจะมีความสูงของขนาดเส้นเท่าๆกัน

 1.2.ปากกา Pigma โดยจัดหาได้ทั่วไปตามร้านค้าต่างๆ ซึ่งต้องมีขนาดความหนาของเส้น 0.1 มม. โดยจะทำให้การเขียน Font สวยงามและไม่ใหญ่เกินไป ตัวอย่างดังภาพ
ภาพที่ 4 ปากกาใช้ในการเขียน
(ที่มา:httpwww.chornakorn.co.thproducts.phpcat_id=7&cat_sub_id=26&product_id=2160)

ไม่ได้อุปกรณ์ทั้ง 2 ครบแล้ว ให้ลงมือทำโดยใช้ปากกาที่ได้นำมาเขียนลงบนตราTemplate ตามที่ได้วางแผนไว้ โดยแต่ละช่องของตาราง จะมีการระบุตัวอย่างของตัวอักษรไว้ตามช่องเมื่อเขียนเรียบร้อยแล้วจะได้ตามตัวอย่างซึ่งตัวอย่างนี้ได้เขียนตารางขึ้นมาใหม่จะได้ดังภาพ


ภาพที่ 5 ภาพตัวอย่างที่ได้จากการเขียน
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)


โดยให้เขียนตัวอักษรทุกตัวลงตามช่องที่มีตัวตัวอักษรนั้นกำหนดไว้ตามตัวอย่างด้านบน เมื่อเขียนลงบน ตารางTemplate ตามที่วางแผนไว้ก็จะได้ตามตัวอย่างคร่าวๆที่อยู่ด้านล่าง ซึ่งจะมีทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 6 ภาพตัวอย่างที่ได้จากการเขียน
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)

2.วิธีนำ Font เข้าเครื่องเพื่อทำเป็นไฟล์
เมื่อได้ทำการเขียน Font บน ตารางTemplate เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือ
           2.1 นำกระดาษที่เป็น ตารางTemplate ไป สแกนลงเครื่องหรือถ่ายรูป โดย Resolution อยู่ที่ 300 DPI ซึ่งจะได้ขนาดของไฟล์ใหญ่ และขยายภาพได้มากขึ้น
            2.2 วิธีการจัดทำ Font ลายมือโดยใช้โปรแกรม FontCreator5.5 จะมีขั้นตอนต่อไปนี้
เปิดโปรแกรม  FontCreator5.5 ขึ้นเพื่อสร้าง Font และเปิดอีกหนึ่งโปรแกรม (โปรแกรมอะไรก็ได้ที่สามารถ Copy ได้เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator เป็นต้น ) โดยส่วนตัวในการจัดทำ Font ในครั้งนี้ได้ใช้ Adobe Illustrator ในการสร้างผลงานโดยซึ่ง Illustrator สามารถดราฟเส้นได้ Illustrator จะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
                -เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วโดยโปรแกรม Adobe Illustrator สามารถดึงภาพใส่ได้เลยและทำการล๊อคภาพไว้เพื่อไม่ให้ภาพขยับจากนั้นทำการดราฟโดยใช้เครื่องมือ Pen Tool ในการดราฟ Font จากภาพที่ได้ออกแบบไว้

ภาพที่ 7 ภาพตัวอย่างในการทำงาน
ที่มา: นนทวัฒน์ บุตรนัย

ส่วนโปรแกรม FontCreator ให้เปิด ตัวอย่าง Font ที่จะนำมาทำงาน (Font อะไรก็ได้ที่มีภาษาไทย) โดยการทำ Project นี้ผมได้ใช้ ต้นฉบับที่เป็น Font AAA-Watin-newในการทำ Project นี้ เมื่อเปิดเสร็จแล้วก็จะได้ตัวอย่างดังภาพต่อไปนี้


ภาพที่ 8 ภาพตัวอย่างในการทำงาน
(ที่มา:นนทวัฒน์ บุตรนัย)
          เมื่อดราฟเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไป คือ ให้ Copy ตัว Font ที่ได้ดราฟแล้วจากโปรแกรม Adobe Illustrator โดยใช้เครื่องมือของ Adobe Illustrator คือ Selection Tool (V) เพื่อความเรียบง่ายในการ Copy โดยใช้เครื่องมือ Selection Tool (V) ลากเส้นทับให้เป็นสี่เหลี่ยมดังภาพต่อไปนี้


ภาพที่ 9 ภาพตัวอย่างในการทำงาน
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)

เมื่อได้ดังภาพให้กด Ctrl +C เพื่อเป็นการ Copy หลังจากนั้นให้ไปที่โปรแกรม FontCreator โดยไปที่ตัวอักษรนั้นๆที่เรา Copy ดังภาพ


ภาพที่ 10 ภาพตัวอย่างในการทำงาน
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)

เมื่อได้ดังภาพให้ดับเบิ้ลคลิ๊กไปที่ตัวอักษรนั้นเข้าไปจะได้ดังรูปภาพภาพที่ 11 ภาพตัวอย่างในการทำงาน
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)


เมื่อได้ดังภาพแล้วให้กด Ctrl+V เพื่อเป็นการวางตัวอักษรที่เราได้ Copy ไว้เมื่อ Ctrl+V ก็จะได้ดังภาพต่อไปนี้

ภาพที่ 12 ภาพตัวอย่างในการทำงาน
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)

เมื่อได้ดังภาพให้จัดวางตำแหน่งโดยแทนตัวอักษรเดิมที่มีอยู่และจัดวางขนาดตามความเหมาะสมที่ต้องการ โดยจะมีเส้นต่างที่ไว้บอกขนาดของแต่ละตัวอักษร
โดยให้ทำแบบตัวอย่างนี้ไปจนครบทุกตัวอักษรทั้ง Font ภาษาไทยและ อังกฤษ ซึ่งให้สังเกตุว่าขนาดความสูงของต้นฉบับ เช่น ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ตัวภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก ตัวเลข ตัวอักษรไทย สระไทย ตัวเลขไทย เป็นต้น จะมีความสูงแตกต่างกันไป  โดยช่องว่างระหว่างตัวอักษรจะมีวิธีการและจัดระเบียบตามขั้นตอนต่อไปนี้
            เมื่อได้วางตัวอักษรแล้วจะต้องจัดเส้นไกด์หน้าหลังโดยเส้นหน้าจะวางห่างจากตัวอักษรแล้วแต่ความเหมาะสมวิธีทำก็คือ เมื่อวางตัวอักษรแล้วให้ทำคลิกขาวเมื่อคลิกขวาแล้ว จากนั้นให้เข้าไปที่  Properties ที่อยู่ด้านล่างสุด
จากนั้นให้ทำการตั้งค่าหรือคำนวนส่วนต่างๆของตัวอักษรแล้วใส่ตัวเลขตามที่ต้องการหรือทำการทดลงใส่ดูก่อนตามตวามเหมาะสมจากนั้นจึงทำการแก้ไข
 เมื่อจัดวางเรียบร้อยทุกตัวอักษรแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเปลี่ยนชื่อ Font เช่น Font AAA-Watin-new เป็น CRU-nonthawat เป็นต้น จะมีวิธีการทำดังนี้ให้ไปที่ Format +Naming ก็จะได้ภาพดังต่อไปนี้ โดยให้เข้าไปที่ เมนู Fornat ต่อด้วย Naming
จากนั้นให้ทำการเปลี่ยนชื่อตามที่ได้กล่าวไว้ เมื่อเปลี่ยนชื่อเสร็จแล้วให้กด Advanced
จะเห็นช่องว่างให้เขียนชื่อ Font ของคุณเมื่อตั้งชื่อที่คุณต้องการเสร็จแล้วให้กด OK เพื่อเป็นการยืนยันในการเปลี่ยนชื่อเป็นของผู้ทำเอง

3.วิธีทำ Font หนาและเอียง
      ขั้นตอนในการทำ Font ต้น ฉบับให้เป็นตัวหน้าและตัวเอียงมีวิธีการดังต่อไปนี้
ขั้นตอนแลกคือเมื่อเปิด โปรแกรม Font Creator ขึ้นมาแล้วจากนั้นทำการเปิก Font ที่เราได้สร้างเสร็จแล้วขึ้นมาจะได้ตัวอย่างดังภาพต่อไปนี้ 
ภาพที่ 13 ภาพตัวอย่างการทำงานในโปรแกรม Font Creator
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)

เมื่อได้ตัวอย่างดังภาพแล้วให้กด Ctrl และ ตัว A พร้อมกันจากนั้นจะได้เหมือนภาพตัวอย่างที่อยู่ด้านล่าง ซึงการกด Ctrl และ ตัว A นั้นเป็นคำสั่งที่สามารถสั่งทั้งหมดได้ที่เดียวดังภาพ

ภาพที่ 14 ภาพตัวอย่างการทำงานในโปรแกรม Font Creator
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)

เมื่อได้ตามตัวอย่างแล้วให้ไปที่คำสั่ง Toois จากนั้นให้ไปที่คำสั่ง Glyph TransFormerเพื่อใช้ในคำสั่งต่อไป เมื่อกดเข้าไปแล้วจะได้เหมือนภาพตัวอย่างที่อยู่ด้านล่าง
ภาพที่ 15 ภาพตัวอย่างการทำงานในโปรแกรม Font Creator

(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)เมื่อได้ดังภาพแล้วจะมีเมนูชื่อ Effects ซึ่งคำสั่งนี้สามารถทำให้เป็นตัวหน้าหรือตัวเองได้ ส่วนตัวเอียงให้ไปที่คำสั่ง Italic เมื่อกดเข้าไปแล้วหน้าต่างนั้นจะขึ้นลายละเอียดที่สามารถแก้ไขได้ซึ่งสามารถจะให้ตัวอักษรเอียงแค่ให้ก็ได้โดยสามารถตั้งค่าความเอียงได้ที่ Angle สามารถตั้งได้ตามความต้องการ จากนั้นใด้กด OK เมื่อกด OK แล้วไม่สามารถกับมาแก้ไขให้เหมือนเดิมได้จะแก้ไขได้ก้ต่อเมื่อยังไม่ได้ บันทึกการทำงานของเราและให้ปิดส่วนที่เราได้ทำผิดไปและให้เปิดขึ้นมาทำใหม่นั้นเอง ส่วนตัวหนาก็ใช้วิธีทำเหมือนกันโดยให้เข้าไปที่เมนู Bold เมื่อกดเข้าไปแล้วก็สามารถตั้งค่าได้เหมื่อกันวิธีทำเหมือนกันทั้งหมด มเอทำการบันทึกงานเรียบร้อยแล้วและได้แก้ไขชื่อเรียบร้อยแล้วก็จะได้ชื่อและคำต่อท้ายเช่นตัวอย่างต่อไปนี้
สมมุติว่าชื่อ Font เดิมเป็น CRU-Nonthawat-Regular เมื่อเปลี่ยนเป็นตัวเอียงข้อความที่ต่อท้ายชื่อเราสามารถเปลี่ยนเป็น CRU-Nonthawat-Italic ซึ่งคำที่ต่อท่ายนี้คือชื่อประจำของ Font ที่ได้เปลี่ยนเป็นคำสั่งนั้นๆ ซึ่งตัวหนาก็จะเป็น CRU-Nonthawat-Bold และทั้งหนาและเอียงรวมกันก็จะได้ CRU-Nonthawat-Bold-Italic
ขั้นตอนการทดลอง Font ที่ได้สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม FontCreator จาก FontCreator ให้ไปที่เมนู Font +Test เพื่อทำการทดสอบ Font ที่เราสร้างขึ้นจะได้ดังภาพ

ภาพที่15 ภาพตัวอย่างการพิมพ์ในโปรแกรม Font Creator
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)
เมื่อทดสอบเรียบร้อยแล้วก็ต้องทดสอบกับโปรแกรมอื่นด้วยเพื่อความสมบูรณ์ของ Font เช่นโปรแกรม Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Microsoft office

4.การติดตั้ง Font ลายมือ เพื่อใช้งาน
วิธีการติดตั้ง Font ลายมือลงเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยง่าย ซึ่งใช้ Font ที่ได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไปที่ Settings+Control Panel จากนั้นให้ไปคำว่า Font แล้วดับเบิ้ลคลิ๊กเข้าไปก็จะได้ภาพดังต่อไปนี้

ภาพที่ 16 ภาพตัวอย่างการติดตั้ง Font
(ที่มา : นนทวัฒน์ บุตรนัย)
เมื่อได้ดังภาพให้เปิดไฟล์หรือที่อยู่ของ Font ที่ได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วให้ Copy ไฟล์ Font ที่เราได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้วโดยกด Ctrl +C เพื่อเป็นการ Copy จากนั้นให้กด Ctrl+ V ที่บนหน้าต่างที่แนบมาด้านบน แค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้ง  Font ที่ได้สร้างไว้เรียบร้อยแล้ว จากนั้นก็สามารถนำ Font ที่ได้สร้างไปใช้งาน